انتخاب برگه

بودجه بندی منابع تاسیسات برقی آزمون نظام مهندسی

بودجه بندی رسمی اعلام نمی‌شود، بودجه بندی حاضر بر اساس داده‌های آماری آزمون‌های نظام مهندسی برگزار شده است.

تاکید می‌شود سال روی جلد مباحث مقررات ملی ساختمان و منابع اعلامی بسیار مهم بوده حتما باید مطابق منابع اعلامی باشد.

کلیدواژه آزمونآموزش کلیدواژه

بودجه‌بندی نظارت برق

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۴% ۴%
 • مبحث اول: تعاریف ۰% ۰%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۵% ۵%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۵% ۵%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۵۳% ۵۳%
 • راهنمای مبحث سیزدهم ۶% ۶%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۸% ۸%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۳% ۳%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۲% ۲%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۶% ۶%
 • نشریه ۱۱۰ ۶% ۶%

بودجه‌بندی طراحی برق

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۴% ۴%
 • مبحث اول: تعاریف ۰% ۰%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۹% ۹%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۴۶% ۴۶%
 • راهنمای مبحث سیزدهم ۶% ۶%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۱۲% ۱۲%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۹% ۹%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۵% ۵%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۳% ۳%
 • نشریه ۱۱۰ ۴% ۴%

بودجه‌بندی اجرا برق

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۴% ۴%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۸% ۸%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۵% ۵%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۴۰% ۴۰%
 • راهنمای مبحث سیزدهم ۴% ۴%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۱۰% ۱۰%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۸% ۸%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۵% ۵%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۳% ۳%
 • نشریه ۱۱۰ ۴% ۴%
 • نشریه ۳۹۳ ۴% ۴%
 • سایر ۳% ۳%