انتخاب برگه

بودجه بندی منابع تاسیسات مکانیکی آزمون نظام مهندسی

بودجه بندی رسمی اعلام نمی‌شود، بودجه بندی حاضر بر اساس داده‌های آماری آزمون‌های نظام مهندسی برگزار شده است.

تاکید می‌شود سال روی جلد مباحث مقررات ملی ساختمان و منابع اعلامی بسیار مهم بوده حتما باید مطابق منابع اعلامی باشد.

کلیدواژه آزمونآموزش کلیدواژه

بودجه‌بندی نظارت مکانیک

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲% ۲%
 • مبحث اول: تعاریف ۰% ۰%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۲% ۲%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۱۱% ۱۱%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۲۶% ۲۶%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۲% ۲%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۳۳% ۳۳%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۸.۵% ۸.۵%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۲% ۲%
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۱.۵% ۱.۵%
 • نشریه ۱۲۸ ۷% ۷%

بودجه‌بندی طراحی مکانیک

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲% ۲%
 • مبحث اول: تعاریف ۰% ۰%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۲% ۲%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۸% ۸%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۲۳% ۲۳%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۲% ۲%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۳۱% ۳۱%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۱۲% ۱۲%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۴% ۴%
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها ۰% ۰%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۲% ۲%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۰% ۰%
 • نشریه ۱۲۸ ۱۲% ۱۲%

بودجه‌بندی اجرا مکانیک

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲% ۲%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲% ۲%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۲% ۲%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۸% ۸%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۲۰% ۲۰%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۲% ۲%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۲۵% ۲۵%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۱۲% ۱۲%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۴% ۴%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۲% ۲%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۰% ۰%
 • نشریه ۱۲۸ ۱۲% ۱۲%
 • نشریه ۴۶۰ ۴% ۴%
 • نشریه ۴۶۱ ۳% ۳%
 • سایر ۲% ۲%