انتخاب برگه

Detailing of Reinforced Concrete Structure ACI code

ارائه خروجی نقشه سازه بتن‌آرمه بین المللی

بر اساس استاندارد انستیتو بتن آمریکا aci (American Concrete Institute) کدهای سال ACI318 -۱۹۹۵ -۲۰۰۲ -۲۰۰۵ -۲۰۰۸ -۲۰۱۹