انتخاب برگه

فایل SAP آنالیز المان محدودی سیلو سنگ آهک

۵۰,۰۰۰ تومان

فایل SAP حاضر، مربوط به مدل‌سازی و آنالیز المان محدودی سیلو سنگ آهک کشور ترکیه می‌باشد که فایل جهت  مشاهده و بررسی نحوه‌ کار و روش‌های بکار برده شده توسط مهندسین محاسب خارجی در مدلسازی، تحلیل و طراحی این نوع سازه‌های خاص در سازه پلاس منتشر شده است.

در داخل محصول فایل PDF مربوط به مدلسازی از لحاظ فرضیات طراحی، مشخصات مصالح و… به زبان ترکی استانبولی وجود دارد.

توجه شود که فایل SDB.* داخل پوشه zip بوده و ارائه فایل ها به معنی تایید محاسبات از طرف «سازه پلاس» نبوده و رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

حداقل ورژن لازم نرم افزار: SAP: 8.3.4

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP348 دسته:

LIMESTONE SILO SAP2000

LIMESTONE SILO SAP2000

LIMESTONE SILO SAP2000

متن اصلی زیر به زبان ترکی استانبولی بوده، که با Google translate به فارسی برگردانده شده است:

LIMESTONE SILOSU FEA ANALİZİ

تجزیه و تحلیل FEA سیلوی سنگ آهک

 1. GİRİŞ:

Bu çalışmada silo, Sonlu Eleman Analizi (FEA) için modellenmiş ve Madde 2.1.’de belirtilen yüklere göre değişik durumlarda yüklenmiştir. Model, değişik yükleme durumları için doğrusal olmayan gerilme analizlerine göre kontrol edilmiştir. Ayrıca, siloda gövde-koni birleşim noktasındaki gerilmeler analitik yöntemlerle de incelenmiştir.

مقدمه:

در این مطالعه، سیلو برای تجزیه و تحلیل المان محدود (FEA) مدل شده و در شرایط مختلف با توجه به بارهای مشخص شده در مورد ۲٫۱ بارگذاری شده است. مدل بر اساس تحلیل تنش غیرخطی برای شرایط بارگذاری مختلف بررسی شد. علاوه بر این، تنش‌های موجود در محل اتصال بدنه به مخروط در سیلو نیز با روش‌های تحلیلی بررسی شد.

 1. TANIMLAR:

۲٫۱٫ Yükler:

FEA için hazırlanan model, tasarım ölçüleri baz alınarak DIN 1055 Part 6’da belirtilen yüklere göre dolum ve boşaltım durumuna göre yüklenmiştir.  Silodaki akışın “Mass Flow” şeklinde olması hali hesap kontrolünde dikkate alınmıştır. Silo üzerine “Live Load” (۳,۵ kPa) eklenirken, rüzgar ve deprem yükü uygulanmamıştır.

تعاریف:

۲٫۱٫ بارها: مدل تهیه شده برای FEA با توجه به شرایط بارگیری و تخلیه با توجه به بارهای مشخص شده در DIN 1055 قسمت ۶ بر اساس ابعاد طراحی بارگیری شد. این که جریان در سیلو به صورت "جریان انبوه" است در کنترل حساب لحاظ شده است. در حالی که "بار زنده" (۳٫۵ کیلو پاسکال) به سیلو اضافه شد، بارهای باد و زلزله اعمال نشد.

۲٫۳٫ Malzeme:

Limestone Silosu’nun imal edileceği malzeme olarak modelde, S235JRG2 malzemesi kullanılmıştır.

S235JRG2 için kullanılan mukavemet değerleri:

fy = 235 MPa  (t ≤ ۱۶ mm)

Fy = 225 MPa  (۱۶< t ≤ ۴۰  mm)

E = 200 GPa

μ = ۰,۳

İzin verilen maksimum gerilme değeri için   σall = 0,6.fy = 141 MPa alınmıştır.

Gövde-koni birleşim noktasındaki ikincil gerilmeleri de dikkate alan analiz için izin verilen maksimum gerilme değeri olarak σall = 0,9.fy = 211,5 MPa alınmıştır (bkz.: Referans II).

۲٫۳٫ مواد: در این مدل از مواد S235JRG2 به عنوان ماده ای که سیلو سنگ آهک از آن ساخته خواهد شد استفاده شد. مقادیر قدرت استفاده شده برای S235JRG2: fy = 235 مگاپاسکال (t ≤ ۱۶ میلی متر) Fy = 225 مگاپاسکال (۱۶< t ≤ ۴۰ mm) E = 200 GPa μ = ۰٫۳ برای حداکثر مقدار تنش مجاز، σall = 0.6.fy = 141 مگاپاسکال گرفته شده است. σall = 0.9.fy = 211.5 مگاپاسکال به عنوان حداکثر مقدار تنش مجاز برای آنالیز در نظر گرفته می شود، که تنش های ثانویه در اتصال بدنه-مخروط را نیز در نظر می گیرد (به مرجع II مراجعه کنید).

۲٫۴٫ FEA Modeli:

FEA için hazırlanan model, tasarım ölçülerine uygun olarak hazırlanmış ve  “SAP2000 Nonlinear 8.3.4.” programı ile çalıştırılmıştır. FEA modelinde kullanılan kabuk elemanları “thin-shell” olarak tanımlanmış ve 1,5 mm korozyona uğradıktan sonraki kalınlıklar esas alınmıştır. Model, sonuçların hassasiyetini arttırmak amacı ile 1795 kabuk, 218 profil elemanından oluşturulmuştur.

۲٫۴٫ مدل FEA: مدل تهیه شده برای FEA مطابق با ابعاد طراحی و «SAP2000 Nonlinear 8.3.4» تهیه شد. با برنامه اجرا کنید عناصر پوسته مورد استفاده در مدل FEA به عنوان "پوسته نازک" و ضخامت های پس از خوردگی ۱٫۵ میلی متر به عنوان پایه در نظر گرفته شدند. این مدل از ۱۷۹۵ پوسته و ۲۱۸ المان پروفیل به منظور افزایش دقت نتایج تشکیل شده است.

 1. ANALİZ METODLARI:

۳٫۱٫ Doğrusal Olmayan Gerilme Analizi:

Limestone Silosu’na, değişik yükleme durumları altında doğrusal olmayan P-delta gerilme analizi uygulanarak kabuk gerilmesi ve profil gerilmesinin, malzemenin izin verilen gerilme değerleri altında olduğunun kontrolü yapılmıştır.

روشهای تحلیل: ۳٫۱٫ تحلیل تنش غیر خطی: با اعمال آنالیز تنش غیرخطی P-delta به سیلو سنگ آهک در شرایط بارگذاری مختلف، بررسی شد که تنش پوسته و تنش پروفیل کمتر از مقادیر تنش مجاز ماده باشد.

۳٫۲٫Gövde-Koni Birleşim Noktası Analizi:

Silo içindeki akışkanın “Funnel Flow” ve “Mass Flow”a uygun hareket etmesi durumunda Limestone Silosu’nun kabuk gerilmesi ve profil gerilmelesinin malzemenin izin verilen gerilme değerleri altında olduğunun kontrolü “Design of Steel Bins for Storage of Bulk Solids, Edwin H. Gaylord Jr & Charles N. Gaylord” (Referans II) ‘ta tanımlanan yöntemler kullanılarak ayrıca analitik olarak da yapılmıştır.

۳٫۲٫ تجزیه و تحلیل نقطه اتصال بدنه مخروط: در صورتی که سیال در سیلو مطابق با «جریان قیف» و «جریان انبوه» حرکت کند، بررسی کنید که تنش‌های پوسته و پروفیل سیلو سنگ آهک کمتر از مقادیر تنش مجاز ماده «طراحی سطل‌های فولادی برای ذخیره‌سازی» باشد. از Bulk Solids، Edwin H. Gaylord Jr. & Charles N. Gaylord» (مرجع دوم).

۳٫۳٫ Burkulma Analizi:

Limestone Silosu, kendi ağırlığı altında doğrusal olmayan P-delta gerilme analizi yapıldıktan sonra elde edilen “stiffness matrix”in, değişik yükleme durumları altında burkulma analizi yapılmıştır. Analizlerden elde edilen “eigenvalue” sonuçları yapının, burkulmaya göre ne derece dayanıklı olduğunu göstermiştir.

۳٫۳٫ تجزیه و تحلیل پیچ خوردگی: پس از آنالیز تنش غیرخطی P-delta سیلو سنگ آهک تحت وزن خود، تحلیل کمانش "ماتریس سختی" به دست آمده در شرایط بارگذاری مختلف انجام شد. نتایج «مقدار ویژه» به‌دست‌آمده از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سازه چقدر در برابر کمانش مقاوم است.

 1. MUKAVEMET ANALİZLERİ:

۴٫۱٫ Analizlerde kullanılan yüklerin tanımı:

 1. PH-FILL : Silo içindeki malzemenin, dolum sırasında kabuk iç duvarlarına yaptığı basınç.
 2. PH-DISC: Silo içindeki malzemenin, boşaltım sırasında kabuk iç duvarlarına yaptığı basınç.
 3. PW-FILL : Silo içindeki malzemenin, dolum sırasında kabuk iç duvarlarına yaptığı sürtünme basıncı.
 4. PW-DISC : Silo içindeki malzemenin, boşaltım sırasında kabuk iç duvarlarına yaptığı sürtünme basıncı.
 5. PN-FILL : Silo içindeki malzemenin, boşaltım sırasında bunker yüzeylerine yaptığı iç basınç.
 6. PN-DISC : Silo içindeki malzemenin, dolum sırasında bunker yüzeylerine yaptığı iç basınç.
 7. PW-HF : Silo içindeki malzemenin, dolum sırasında bunker iç duvarlarına yaptığı sürtünme basıncı.
 8. PW-HD : Silo içindeki malzemenin, boşaltım sırasında bunker iç duvarlarına yaptığı sürtünme basıncı.
 9. LIVE : silo üzerindeki yapıdan geldiği kabul edilen hareketli yükler.

۴٫۲٫ Doğrulsal Olmayan Gerilme Analizlerinde kullanılan yükleme durumlarının tanımı:

 1. Yük A: Dolum sırasında bulunan tüm yükler.

(PW-FILL, PN-FILL, PW-HF, LIVE).

 1. Yük B: Boşaltım sırasında bulunan tüm yükler.

(PW-DISC, PN-DISC, PW-HD, LIVE).

۴٫۳٫ Burkulma analizinde kullanılan yükleme durumlarının tanımı:

 1. Yük 1: Dolum sırasında bulunan tüm yükler.

(PW-FILL, PN-FILL, PW-HF).

 1. Yük 2: Boşaltım sırasında bulunan tüm yükler.

(PW-DISC, PN-DISC, PW-HD).

تجزیه و تحلیل مقاومت: ۴٫۱٫ تعریف بارهای مورد استفاده در تحلیل:

 • PH-FILL: فشار وارد شده توسط مواد داخل سیلو به دیواره های داخلی پوسته در هنگام پر کردن.
 • PH-DISC: فشاری است که مواد داخل سیلو در هنگام تخلیه به دیواره های داخلی پوسته وارد می کند.
 • PW-FILL: فشار اصطکاک وارد شده توسط مواد داخل سیلو به دیواره های داخلی پوسته در هنگام پر کردن.
 • PW-DISC: فشار اصطکاک مواد در سیلو به دیواره های داخلی پوسته در هنگام تخلیه.
 • PN-FILL: فشار داخلی مواد در سیلو به سطوح پناهگاه در هنگام تخلیه.
 • PN-DISC: فشار داخلی مواد در سیلو به سطوح پناهگاه در هنگام پر کردن.
 • PW-HF: فشار اصطکاک مواد در سیلو به دیواره های داخلی پناهگاه در هنگام پر کردن.
 • PW-HD: فشار اصطکاک مواد در سیلو به دیواره های داخلی پناهگاه در هنگام تخلیه.
 • LIVE: بارهای زنده ای که در نظر گرفته می شوند از سازه روی سیلو می آیند.

۴٫۲٫ شرح شرایط بارگذاری مورد استفاده در تحلیل تنش غیرخطی:

بار A: تمام بارهایی که در حین شارژ یافت می شوند. (PW-FILL، PN-FILL، PW-HF، LIVE). بار B: تمام بارهای یافت شده در هنگام تخلیه. (PW-DISC، PN-DISC، PW-HD، LIVE).

۴٫۳٫ شرح شرایط بارگذاری مورد استفاده در تحلیل کمانش: بار ۱: تمام بارهایی که در حین شارژ یافت می شوند. (PW-FILL، PN-FILL، PW-HF). محموله ۲: تمام بارهای یافت شده در حین تخلیه. (PW-DISC، PN-DISC، PW-HD).

 DEĞERLENDİRME:

۵٫۱٫ Doğrusal Olmayan Gerilme Analizi Sonuçları:

Yapılan doğrusal olmayan gerilme analizleri sonucunda Limestone Silosu’nda analiz sırasında, aşağıda tanımlanan bölgelerinde sorunlar gözlemlenmiş ve düzeltici öneriler getirilmiştir:

 • Silo üstü kapatma plakasında, silo doldurma flanşı (L100x5-95x10) çevresinde ve silo üst sacı altında bulunan 50x5’lik lamalar üzerinde izin verilen gerilimin aşıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle analizden önce düşünülen 50x5’lik lamalar yerine UPN200 tip profiller kullanılarak gerilme değerleri düşürülmüştür.
 • Silo üst sacının rijitliğini sağlamak amacı ile silo çevresi UPN160 tip profil ile kuvvetlendirilmiştir.
 • Üst koni sacı üzerinde oluşan gerilmeleri gidermek amacı ile çevrede 20 adet olarak düşünülen 10 mm kalınlığındaki plakaların sayısını çevrede 36 adete çıkartılmıştır.

Yukarıda bahsedilen değişiklikerin ardından geçiş parçası üzerinden alınan gerilme değerlerinin izin verilen sınırlar altına düştüğü gözlenmiştir.

۵٫۲٫ Gövde-Koni Birleşim Noktası Analizi Sonuçları:

Limestone Silo’su gövde-koni birleşim noktasında, akışkanın “Funnel Flow” ve “Mass Flow” hareketine karşı yapılan analiz sonucunda, bu birleşimi oluşturan elemanlarda gerilmelerin izin verilen sınırların dışına çıkmadığı gözlenmiştir.

ارزیابی: ۵٫۱٫ نتایج تحلیل تنش غیر خطی: در نتیجه تحلیل تنش غیر خطی، مشکلاتی در نواحی تعریف شده در زیر در حین تحلیل در سیلو سنگ آهک مشاهده شد و پیشنهادات اصلاحی ارائه شد: مشاهده شده است که بر روی تیغه های ۵۰*۵ واقع در صفحه پوشش سیلو، اطراف فلنج پرکننده سیلو (L100x5-95x10) و زیر ورق بالای سیلو از کشش مجاز فراتر رفته است. به همین دلیل، مقادیر تنش با استفاده از پروفیل های نوع UPN200 به جای تیغه های ۵۰x5 در نظر گرفته شده قبل از تجزیه و تحلیل کاهش یافت. به منظور اطمینان از صلبیت ورق بالایی سیلو، محیط سیلو با پروفیل نوع UPN160 تقویت می شود. به منظور رفع تنش های وارده بر صفحه مخروطی فوقانی تعداد صفحات ۱۰ میلی متری ضخامت که در محیط ۲۰ عدد تصور می شد در محیط به ۳۶ عدد افزایش یافت. پس از تغییرات ذکر شده در بالا، مشاهده شد که مقادیر تنش گرفته شده بر روی قطعه انتقال به زیر حد مجاز رسیده است. ۵٫۲٫ نتایج تجزیه و تحلیل نقطه اتصال بدنه مخروط: در نتیجه تجزیه و تحلیل انجام شده در برابر حرکات "جریان قیف" و "جریان انبوه" سیال در محل اتصال بدنه به مخروط سیلو سنگ آهک، مشاهده شد که تنش های موجود در عناصر تشکیل دهنده این اتصال فراتر از محدودیت های مجاز

 1. Referanslar:
 • “Design loads for buildings – Loads in silo bins”, DIN 1055 Part 6.
 • “Design of Steel Bins for Storage of Bulk Solids”, Edwin H. Gaylord Jr & Charles N. Gaylord"
 • “Projektmaterialdatenblatt für die Auslegung der Förder-, Misch- und Lagerteckhnik” – Rev.2, KRUPP-POLYSIUS

اطلاعات بیشتر

پسوند فایل

Zip(Sdb , PDF)

حجم فایل MB

۲.۱۳

حداقل نرم افزار

SAP: 8.3.4

کشور

ترکیه

نوع دریافت

دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل SAP آنالیز المان محدودی سیلو سنگ آهک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

دسته‌های محصولات: