انتخاب برگه

اتوکد دیتیل نما مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴

۷۵,۰۰۰ تومان

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات نما مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ (از پکیج کامل اتوکد dwg جزئیات پیوست ششم ۲۸۰۰) بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های معماری الزامی است.  شامل کلیه تصاویر و جزئیات فصل پ۶-۱-۴-۴ بوده که کلیه تصاویر اتوکدی شده و تست پرینت نیز انجام گرفته است و قابل استفاده در نقشه‌های نمای ساختمان می‌باشد.

  • جزئیات نمای چسبانده شده
  • جزئیات نمای مهار شده

این فایل توسط تیم سازه پلاس آماده شده است و تنها مرجع ارائه فایل سایت سازه پلاس می‌باشد.

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP272 دسته: برچسب:

جزئیات نما مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰

پ۶-۱-۴-۳- نمای داخلی

نماهای داخلی، حساس به جابجایی محسوب می شود. این اجزاء می توانند دچار ترک های داخل صفحه و جداشدگی از دیوار شوند. همچنین ممکن است بر اثر شتاب، مستقیماً دچار تغییرمکان یا جداشدگی خارج صفحه ای شوند. در صورتی که این اجزا ء به طور مستقیم روی دیوارهای برشی یا اعضای سازه ای که تحت جابجایی بزرگ قرار می گیرند، نصب شوند، در زلزله آسیب پذیر خواهند بود. در صورت رعایت الزامات جداسازی دیوار، نیازی به کنترل لرزه ای در جهت داخل صفحه برای نماهای داخلی اجرا شده بر روی این دیوارها نمی باشد.

پ۶-۱-۴-۴- نمای خارجی

پ۶-۱-۴-۴-۱- نماهای چسبانده شده

این نوع نما شامل نماهای سنگی، آجری و سرامیکی چسبانده شده، ، انواع نماهای سیمانی مسلح شده با مش الیاف یا توری های فلزی، و نماهای مشابه آنها می باشد.

در نماهای چسبانده شده، اتصال و مهار پشت بندی باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزه ای افقی محاسبه شده طبق فصل چهارم این استاندارد باشند.

با توجه به اینکه نماهای چسبانده شده حساس به جابجایی محسوب می شوند، ممکن است در اثر تغییرشکل لایه زیرین ترک خورده یا از جای خود بیرون رانده شود. در صورتی که این اجزاء به طور مستقیم روی دیوارهای برشی یا اعضای سازه ای که تحت جابجایی بزرگ قرار می گیرند نصب شوند، در زلزله آسیب پذیر خواهند بود.

در نماهای چسبانده شده خرابی داخل صفحه نما معمولاً بر اثر تغییرشکل سازه دربرگیرنده دیواری که نما بر روی آن چسبانده شده است رخ می دهد، که باعث به وجود آمدن ترک و گسترش آن می شود. خرابی خارج از صفحه که به صورت بیرون افتادن نما رخ می دهد، مستقیماً به دلیل شتاب می باشد. بدین منظور باید با استفاده از جزئیات ارائه شده در این پیوست (پیوست ششم ۲۸۰۰)، اتصال دیوار پشتیبان به سازه محیطی (بند پ۶-۱-۴-۲) را جدا نمود. این جداسازی باید به نحوی صورت گیرد که با اتصال نما به دیوار، امکان حرکت آن با دیوار فراهم شود و در محل هایی که پوشش نما از ستون ها عبور می کند باید توسط مصالح پرکننده نظیر پشم سنگ از چسبیدن نما به ستون ها جلوگیری شود (شکل پ۶-۲۵) همچنین اجرای نما باید به گونه ای باشد که در تراز طبقات ( تیر یا دال) در نما درز انقطاع اجرا شود.

در صورتیکه که دیوار از مصالحی ساخته شود که بتواند ضوابط مباحث مقررات ملی در بحث عایق حرارتی را برآورده کند نیازی به اجرای عایق حرارتی جداگانه بر روی دیوار نیست. در غیر این صورت باید جزییات عایق بندی پوسته خارجی شامل مجموعه دیوار و نما طبق مباحث مقررات ملی رعایت گردد. در این حالت باید نما به نحو مناسبی به دیوار پشت متصل شود.

نمونه ای از جزییات اجرایی نمای چسبانده شده در شکل پ۶-۲۶ ارائه شده است. جزییات اجرایی نماها به صورت مشروح در نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده

نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده

نحوه اجرای نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده

نحوه اجرای نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده

شکل پ۶-۲۵- نحوه اجرای نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده

نحو صحیح اجرای نمای سیمانی مسلح شده به مش الیاف و عایق حرارتی بر روی دیوار

نحو صحیح اجرای نمای سیمانی مسلح شده به مش الیاف و عایق حرارتی بر روی دیوار

شکل پ۶-۲۶- نحو صحیح اجرای نمای سیمانی مسلح شده به مش الیاف و عایق حرارتی بر روی دیوار

پ۶-۱-۴-۴-۲- نماهای مهار شده

نماهای مهار شده شامل نماهای آجری و سنگی مهارشده، نماهای سرامیکی خشک، نمای کامپوزیت، نمای شیشه ای و نماهای بتنی پیش ساخته و انواع تخته های سیمانی مسلح شده به الیاف می شود. در نمای مهارشده اتصالات باید بارهای ثقلی ناشی از وزن نما به همراه بارهای لرزه ای ناشی از شتاب افقی داخل صفحه، خارج صفحه و قائم زلزله را تحمل نمایند.

در ساختمان های با اهمیت زیاد و بسیار زیاد با توجه به هدف کاربرد نماهای مهار شده، توصیه می شود سازه به گونه ای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل و خارج از صفحه آن به ۰٫۰۱ ارتفاع طبقه محدود شود یا قاب نگهدارنده نما در تراز سقف طبقات در جهت داخل صفحه مانند شکل پ۶-۲۷ با اتصالات لوبیایی از سازه جداسازی شود. در ساختمان های با اهمیت متوسط دارای نماهای مهار شده، توصیه می شود سازه به گونه ای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل و خارج از صفحه آن به ۰٫۰۲ ارتفاع طبقه محدود شود یا قاب نگهدارنده نما در تراز سقف طبقات در جهت داخل صفحه مانند شکل پ۶-۲۷ با اتصالات لوبیایی از سازه جداسازی شود. جزییات اجرایی این نماها در نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در اجرای خشک نمای سرامیکی

نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در اجرای خشک نمای سرامیکی

الف- نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در اجرای خشک نمای سرامیکی

نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در پانل بتنی پیش ساخته

نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در پانل بتنی پیش ساخته

ب- نمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در پانل بتنی پیش ساخته

بست فلزی مارپیچ مدفون در بتن تیر لبه

بست فلزی مارپیچ مدفون در بتن تیر لبه

شکل پ۶-۲۷- نمونه هایی از اجرای اتصال لوبیایی در محل اتصال به تیر طبقه جهت جداسازی نما از جابجایی داخل صفحه قاب سازه ای

در نماهای آجری، نما باید در ترازی که دیوار خارجی مسلح شده است با بست به دیوار پشت مهار شود. در همان تراز باید یک عدد میلگرد در لایه نما نیز (مطابق شکل پ۶-۲۸) قرار داده شود. جزییات اجرای این نما به همراه دیگر الزامات اجرایی در شکل پ۶-۲۹ نشان داده شده است. جزئیات مشروح در نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

مهار نمای آجری به دیوار پشت

مهار نمای آجری به دیوار پشت

نحوه مهار نمای آجری به دیوار پشت

نحوه مهار نمای آجری به دیوار پشت

شکل پ۶-۲۸- نحوه مهار نمای آجری به دیوار پشت

جزییات اجرای نمای آجری

جزییات اجرای نمای آجری

شکل پ۶-۲۹- جزییات اجرای نمای آجری

در نماهای سنگی نیز با اجرای بست در شکاف سنگ می توان آن را به نحو مناسبی به دیوار خارجی ساختمان متصل نمود. شکل پ۶-۳۰ نمونه هایی از این بست ها و جزییات اجرایی نما و عایق کاری و درزبندی های آن را (درصورت نیاز) نشان می دهد.

نمونه ای از اتصال دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار

نمونه ای از اتصال دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار

الف نمونه ای از اتصال دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار

نمونه هایی از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار و جزییات اجرایی آن

نمونه هایی از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار و جزییات اجرایی آن

ب-نمونه ای از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار در محل مسلح سازی دیوار

ب-نمونه ای از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار در محل مسلح سازی دیوار

ب-نمونه ای از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار در محل مسلح سازی دیوار

شکل پ۶-۳۰- نمونه هایی از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار و جزییات اجرایی آن

اطلاعات بیشتر

حداقل نسخه نرم‌افزار

اتوکد 2000 و به بالا

پسوند فایل

dwg

حجم فایل KB

425

نوع دریافت

دانلودی

ناشر

سازه پلاس

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتوکد دیتیل نما مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

دسته‌های محصولات: