انتخاب برگه

استاندارد‌های ملی

بررسی ساختار ارائه الزامات مصالح ساختمانی در مقررات ملی ساختمانی و استانداردهای چند کشور جهان

بررسی ساختار ارائه الزامات مصالح ساختمانی در مقررات ملی ساختمانی و استانداردهای چند کشور جهان

بررسی ساختار ارائه الزامات مصالح ساختمانی در مقررات ملی ساختمانی و استانداردهای چند کشور جهان دانلود PDF بررسی ساختار ارائه الزامات مصالح ساختمانی در مقررات ملی ساختمانی و استانداردهای چند کشور جهان |...

بیشتر بخوانید
استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۴۴ (روان ملات خشک سیمان هیدرولیکی، بسته بندی شده(بدون جمع شدگی)- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۴۴ (روان ملات خشک سیمان هیدرولیکی، بسته بندی شده(بدون جمع شدگی)- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۴۴ (روان ملات خشک سیمان هیدرولیکی، بسته بندی شده(بدون جمع شدگی)- ویژگی‌ها و روش آزمون) دانلود PDF استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۴۴ (روان ملات خشک سیمان هیدرولیکی، بسته بندی شده(بدون جمع شدگی)- ویژگی‌ها و روش آزمون) |...

بیشتر بخوانید
استاندادر ملی ایران شماره ۸۹۴۵ (ملات- تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی – روش آزمون)

استاندادر ملی ایران شماره ۸۹۴۵ (ملات- تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی – روش آزمون)

استاندادر ملی ایران شماره ۸۹۴۵ (ملات- تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی - روش آزمون) دانلود PDF استاندادر ملی ایران شماره ۸۹۴۵ (ملات- تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی - روش آزمون) |...

بیشتر بخوانید
استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۹۳ (بتن- تعیین مقاومت فشاری روان ملات‌های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه – روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۹۳ (بتن- تعیین مقاومت فشاری روان ملات‌های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه – روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۹۳ (بتن- تعیین مقاومت فشاری روان ملات‌های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه - روش آزمون) دانلود PDF استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۹۳ (بتن- تعیین مقاومت فشاری روان ملات‌های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه - روش آزمون) |...

بیشتر بخوانید
استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷ (تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷ (تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷ (تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان- ویژگی‌ها و روش آزمون) دانلود PDF استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۹۷۷ (تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان- ویژگی‌ها و روش آزمون) | ۰٫۶MB دانلود PDF اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره...

بیشتر بخوانید
استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹ (سقف‌های تیرچه بلوک – خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹ (سقف‌های تیرچه بلوک – خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی- ویژگی‌ها و روش آزمون)

استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹ (سقف‌های تیرچه بلوک - خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی- ویژگی‌ها و روش آزمون) دانلود PDF استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹ (سقف‌های تیرچه بلوک - خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی- ویژگی‌ها و روش آزمون) | ۱٫۱۶MB دانلود PDF اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی...

بیشتر بخوانید