انتخاب برگه

نقشه‌برداری

علم متره و برآورد و وظایف مهندس مترور

علم متره و برآورد و وظایف مهندس مترور

یکی از نیازهای رایج در پروژه های مختلف، متره و برآورد است. البته این عبارت تحت عنوان هزینه ساخت و متراژ در میان مردم عادی رواج دارد. برای درک این عبارت می توان گفت که تمکن مالی شرکت کارفرما و پیمانکار از مهمترین فاکتورهای ورود به پروژه ها محسوب می شود.چرا که هر مجموعه...

بیشتر بخوانید
عملیات ترازیابی در نقشه برداری

عملیات ترازیابی در نقشه برداری

برای اندازه‌­گیـری اختلاف ارتفـاع بیـن دو و یا چنـد نقطه از عملیات ترازیابی استفاده می‌شود. ترازیابی، لِوِلینگ یا نیوِلمان شاخه ای از نقشه برداری در مهندسی عمران برای اندازه گیری ارتفاع نقاط متفاوت نسبت به یک نقطه ثابت، نظیر ارتفاع یک ساختمان، و یا ارتفاع یک نقطه از...

بیشتر بخوانید
نحوه کار با دوربین ترازیاب

نحوه کار با دوربین ترازیاب

ترازیاب وسیله‌ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنا در نقشه برداری و یا ساخت و ساز استفاده میگردد. از آن جهـت بـه ایـن دوربیـن ترازیـاب گفته میشـود کـه پس از اسـتقرار آن در یـک نقطه، محـور دیدگانی آن بـه صـورت...

بیشتر بخوانید
انواع نقشه و مقیاس در نقشه‌برداری

انواع نقشه و مقیاس در نقشه‌برداری

نقشه برداری ، حرفه، هنر و علم تعیین موقعیت زمینی نقاط یا سه بعدی نقاط و فواصل و زوایای بین آنهاست. نقشه برداری از زمین یک مرحله ضروری و مهم برای هر پروژه عمرانی اعم از آزادراه، پل، سد و ساخت و سازهای مشابه است. اساساً برای ایجاد خطوط پروژه، توجه به مرزهای موجود،...

بیشتر بخوانید
نقشه‌برداری از آغاز تاکنون

نقشه‌برداری از آغاز تاکنون

علم نقشه‌­برداری (Surveying) علمی است که هدف آن تعیین موقعیت نقاط یا عوارض مختلف میباشد. برای مثال وقتی شما طرح یک ساختمان را در روی یک صفحه کاغذ ترسیم میکنید شما کار تعیین موقعیت انجام میدهید و وقتی میخواهید آن را در روی زمین پیاده کنید در حقیقت موقعیت را شما پیاده...

بیشتر بخوانید
قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ماده ۱۳۷ تا ماده ۱۵۷ ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر...

بیشتر بخوانید