دو روش برای محاسبه مقاومت جانبی طبقه داریم: ۱- با استفاده از آنالیز خطی ۲- با استفاده از آنالیز غیرخطی (مثل pushover)
در روش خطی در قابهای خمشی می توان به صورت زیر عمل کرد:

بیشتر بخوانید