انتخاب برگه

دو روش برای محاسبه مقاومت جانبی طبقه داریم: ۱- با استفاده از آنالیز خطی ۲- با استفاده از آنالیز غیرخطی (مثل pushover)
در روش خطی در قابهای خمشی می توان به صورت زیر عمل کرد:

۱- مطابق شکل اول نسبت تنشها در سازه اولیه استخراج شود

۲- از فایل اولیه یک save as گرفته و پس از دوسرمفصل کردن تیر مورد نظر، ضریب زلزله راستای مورد نظر را به ۰٫۶۷ ضرب کنید (۳۳ درصد کاهش).

۳- در شکل دوم اگر تمامی نسبت تنشها (در تک تک ستونها) کمتر از سازه اولیه باشد، می توان گفت که پس از دوسرمفصل کردن عضو، افت مقاومت کمتر از ۳۳ درصد است.

۴- علاوه بر نسبت تنش ستونها بهتر است “درصد میلگرد تیرها” نیز در دو مدل مقایسه شوند.

افت-مقاومت-طبقه1

افت-مقاومت-طبقه2