انتخاب برگه

ارائه جدوال از پیش تایید شده برای تیرچه بتنی، رافع مسئولیت‌های مهندسین نمی‌باشد.

تذکر: جداول و مشخصات فنی تایید شده ارائه شده برای تیرچه‌های صنعتی، قابل استفاده برای تیرچه‌های عادی بتنی ساخته شده در کارگاه ساختمان، یا کارگاه تیرچه بلوک نمی باشند. (تیرچه‌های صنعتی؛ به علت ساخت صنعتی جزء قطعات پیش ساخته بوده و تشویق‌ آیین نامه‌ای داشته و مقادیر میلگرد کمتری از تیرچه‌های بتنی درجای متداول سنتی و ساخته شده در کارگاه‌های تیرچه بلوک دارند.)

سطح مقطع میلگرد کششی مورد نیاز تیرچه صنعتی بتنی
سطح مقطع میلگرد کششی مورد نیاز تیرچه صنعتی بتنی
جدول تیرچه صنعتی مسکونی
جدول تیرچه صنعتی مسکونی
جدول تیرچه صنعتی کاربری اداری

جدول تیرچه صنعتی کاربری اداری
جدول تیرچه صنعتی کاربری پارکینگ

جدول تیرچه صنعتی کاربری پارکینگ
جدول تیرچه صنعتی کاربری تجاری

جدول تیرچه صنعتی کاربری تجاری
جزئیات اجرایی تیرچه بتنی صنعتی
جزئیات اجرایی تیرچه بتنی صنعتی

محصولات مرتبط: