انتخاب برگه

شرح خدمات مهندسی معماری | سازمان نظام مهندسی آذرماه ۱۴۰۱

دی ۱۴, ۱۴۰۱ | اخبار, مباحث مقررات ملی, معماری | ۰ دیدگاه

شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه ساختمان
شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه ساختمان

مطالعه نیازهای کارفرما (صاحب کار)

– مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و سایر مهندسان طراح رشتههای هفتگانه برای آگاهی از خواسته های وی در ارتباط با طرح .
– تعریف مقدماتی عناصر مختلف طرح بر اساس ک لیات برنامه ها و خواستهای کارفرما به تفکیک نیارمندی های فعلی و نیازمندیهای مربوط به توسعههای احتمالی آ ینده طرح .
– تعیین خصوصیات کلی روابط فضائی عناصر مختلف طرح بر اساس خواستههای کارفرما.

تحلیل شاخص های بستر طرح

 • بازدید از محل اجرا ی طرح و کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت زمین به لحاظ محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر، عوارض طبیعی مشهود، آثار تاریخی و فرهنگی و محیط زیستی، مستحدثات و تأسیسات موجود در زمین و حریم آنها بر اساس نقشه پایه تهیه شده توسط مهندس طراح نقشه بردار دارای صالحیت حرفه ای.
 • مطالعه و بررسی وضعیت بستر طرح به لحاظ مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی، معماری و ترافیک منعکس شده در دستور تهیه نقشه.
 • بررسی ویژگی معماری محل به لحاظ ترکیب حجمی و بدنه های تشکیل دهنده بافت، مصالح و تزئینات، ارتفاع و تعداد طبقات، قدمت، پوشش سقف ها، نحوه ترکیب کاربریها و کیفیت عناصر موجود.
 • مطالعه و بررسی ویژگیهای اقلیمی محل از جمله وضعیت بادها، بارندگی و رطوبت هوا، تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان و تغییرات دما بر اساس مطالعات و آمار موجود.
 • بررسی عمومی وضعیت زمین شناختی محل در محدوده مورد نیاز طرح مرحله اول معماری.
 • بررسی مطالعات مربوط به زیر ساختهای بستر طرح از قبیل: شبکههای آب، برق، گاز، مخابرات، فاضالاب، … )به لحاظ وضعیت موجود و طرح های توسعه( ارائه شده در دستور تهیه نقشه صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مستنداتی که توسط کارفرما ارائه میشود.
 • بررسی حدود زمین و سطح اشغال و فاصله ساختمانهای مجاور با خطوط پیرامون طرح .
 • بررس مطالعات در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با بستر طرح، کاربری ها و برنامه های توسعه در آینده، ارائه شده در دستور تهیه نقشه تهیه شده (توسط مهندس شهرساز) صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مستنداتی که توسط کارفرما ارائه میشود.
 • بررسی وضعیت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل.

سایر عوامل مؤثر در اجرای طرح

 • تحلیل نحوه تطابق خصوصیات بستر طرح با نیازهای طرح .
 • بررسی مقدماتی سیستم های سازه ای، تأسیساتی و تجهیزاتی مناسب طرح از جمله فناوریهای نوین، وجه اقتصادی، امکانات تأمین مصالح، تسهیلات کاربردی، امکانات نگهداری و تعمیرات.
 • بررسی و تعیین گروهبندی ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی مرتبط با معماری.
 • مطالعه، بررسی و توجه به معماری پیرامونی.
 • جمع بندی کلیات مطالعات، تنظیم و تعدیل برنامه صاحبکار در خصوص طرح .

معیارهای مؤثر در تهیه طرح

 • رعایت ضوابط شهرسازی و معماری، طرح های روستائی، طرح هادی و طرح تفصیلی مربوط به طرح معماری در بستر طرح .
 • تعیین ویژگیهای معماری پیرامونی از جمله ترکیب حجمی، نحوه انطباق با بدنه های موجود.
 • پیشبینی عناصر ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی بر اساس مشاوره با مهندسان دارای صالحیت حرفهای ذیربط.
 • بررسی و تعیین مشخصات کمی طرح از جمله تعداد ساختمانها، تعداد و ترکیب واحدها، کاربری واحدها به تفکیک هر ساختمان، سطوح تقریبی و سایر ویژگیهای کمی واحدها و فضاهای داخلی آنها.
 • بررسی و تعیین مشخصات کیفی طرح از جمله ارزشهای محیطی و معماری، مصالح ساختمانی ، تأسیسات و تجهیزات.

توضیح:


معیارهای تعیین شده باید منطبق بر آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در »دستور تهیه نقشه« صادره از مرجع صدور پروانه ساختمان باشد. در صورت مغایرت با ضوابط مندرج در دستور تهیه نقشه، جلب توافق فنی مرجع صدور پروانه ساختمان بر اساس مدارک و مستندات رسمی توسط کارفرما الزامی است. معیارهای تعیین شده تا این مرحله با ید طی صورتجلسه کتبی با کارفرما، مورد توافق قرار گیرد و روند طراحی با اتکاء بر معیارهای مذکور ادامه خواهد یافت.

تحلیل عناصر طرح ریزی کالبدی

 • تحلیل و تعیین ویژگیهای کمی وکیفی عناصر طرح بر اساس معیارهای تعیین شده
 • تحلیل روابط عملکردی عناصر و فضاهای مختلف طرح .
 • تحلیل ویژگیها، قابلیتها و محدودیتهای محل در ارتباط با نیازهای فضائی عناصرمختلف طرح .
 • بررسی عملکرد محیطی عناصر و فضاهای مختلف طرح و تعیین مالحظات مؤثر در تنظیم برنامه طرح

خصوصیات روابط عملکردی

 • تحلیل و تعیین روابط عملکردی بهینه فضاها با یک دیگر از جمله روابط افقی، عمودی و انطباق آن ها با خ وصیات ذیربط بستر طرح .
 • تنظیم نحوه انطباق روابط عملکردی طرح مطابق صورتجلسه مرحله اول.
 • مکان‌یابی موقعیت استقرار با اولویت ساختمانها، عناصر، فضاهای عمومی و خصوصی طرح در بستر طرح و توجیه مکان‌یابی

تهیه طرح معماری

 • جمع بندی و مطالعه تکمیلی مورد نیاز در مورد روش های ساخت ، انتخاب و توجیه روش بهینه بر اساس امکانات، وجه اقتصادی و سایر موارد ذی ربط شامل مصالح ساختمانی ، راههای دسترسی با توجه به کلیات الگوی تعیین شده و نتایج به دست آمده از مراحل قبل.
 • طرح ریزی و طراحی با توجه به نحوه انطباق طرح با ضوابط شهرسازی و معماری، طرح روستائی، طرح هادی، تفصیلی و جامع وضع موجود و مطالعات انجام شده.
 • تهیه طرح معماری ساختمان و محدوده طرح

نقشه ها و گزارشهای توجیهی

 • نقشه های توجیهی انطباق طرح پیشنهادی از لحاظ حجم و ترکیب نما و به منظور هماهنگی با بدنه شهری و بافت روستائی همجوار، با مقیاس حداقل ۲۰۰ /۱
 • نقشه های محوطه شامل موقعیت استقرار ساختمان ها، طرح محوطه و راههای دسترسی سواره و پیاده در ارتباط با معابر شهری با ذکر نام و عرض معابر و پالک های همجوار با انعکاس جهت جغرافیائی، با مقیاس حداقل ۲۵۰ /۱.
 • نقشه طبقات به تفک یک هر طبقه، با مقیاس حداقل۱۰۰ /۱.
 • نقشه بام ها، با مقیاس حداقل ۱۰۰ /۱.
 • نقشه نماهای ساختمان کلیه جوانب عیان همراه با نمایش م الح نماسازی، با مقیاس حداقل ۱۰۰ /۱.
 • برش های طولی و عرضی همراه با نمایش ارتباطات عمودی، مقیاس حداقل با مقیاس۱۰۰ /۱

توضیح:

کلیه نقشه های مربوط به این بخش، علاوه بر طرح معماری باید شامل اطلاعات اساسی مربوط به ابعاد اصلی محوطه و کلیات سازه پیشنهادی، محورها و فواصل مقدماتی محورهای سازه، ابعاد و اندازه های اصلی، محل نصب وسایل و تجهیزات مربوط به خدمات بهداشتی و آشپزخانه ها باشد. نقشههای مذکور، گزارش های توجیهی و مشخصات فنی پیشنهادی تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با کارفرما مورد توافق قرار گیرد. تأیید نقشه ها و گزارش های توجیهی ذیربط از نظر ضوابط شهرسازی توسط مراجع صدور
پروانه ساختمان، به منزله پایان خدمات این مرحله میباشد. ادامه خدمات با اتکاء بر نقشه های معماری مصوب خواهد بود.

مرحله دوم

هماهنگی در تعیین سامانه های سازه ای و تأسیسات مکانیکی و برقی

هماهنگی در تعیین سیستم های سازه، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، برقی و ترافیکی می بایست توسط طراح هماهنگ کننده و مطابق بند ۱۰-۶ این شرح خدمات انجام گردد.

نقشه های مصوب اجرائی

پس از ارائه نقشه های مصوب اجرائی سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی تهیه شده توسط مهندسان طراح ذی ربط، نقشه های مصوب اجرائی ساختمان و محدوده طرح، بر اساس مندرجات جدول شماره پنج از دفترچه ساختمان موضوع فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط مهندس طراح معمار ضمن هماهنگی با مهندسان رشته های مرتبط به شرح زیر تهیه میشود:

الف: نقشه محدوده طرح با مقیاس حداقل (۲۵۰ /۱)شامل اطلاعات ذیل:

 • حدود ثبتی محوطه با اراضی همجوار.
 • دسترسی های ارتباطی با معابر اطراف.
 • طرح ها، ضوابط، مقررات شهر ی مرتبط با محدوده طرح اصالحی معابر، حدود استقرار ساختمان، …
 • جهت های عمده شیب زمین (نمایش متناسب با اهمیت شیب به ترتیب از طریق رسم خطوط تراز، برش محوطه در جهات اصلی و رقوم های ارتفاعی).
 • موقعیت استقرار ساختمان ها و وضعیت فضاهای باز.
 • وضعیت دسترسیهای ساختمان با عناصر محدوده طرح و معابر اطراف.
 • انداره گذاری کامل ابعاد و فواصل ساختمان، محدوده طرح و عناصر اصلی محوطه بر حسب متر طول.

ب: نقشه محوطه سازی و دفع آبهای سطحی و مسیرهای آب و فاضالب با مقیاس حداقل (۱۰۰ /۱)شامل اطلاعات ذیل:

 • موقعیت استقرار ساختمانها، خیابانها، توقفگاه خودروها، مسیرهای عبور و مرور عابران و وسائل نقلیه دیوارهای پیرامونی.
 • خطوط اصلی طرح معماری و طرح دفع آبهای سطحی، خطوط تراز موجود، پیشنهادی و رقوم ارتفاعی کف تمام شده خیابانها و پیادهروها، آبراهها و …
 • موقعیت مسیرهای آب و فاضالب در ساختمان.

پ: نقشه طبقات به تفکیک هر طبقه، با مقیاس حداقل (۱۰۰/۱)شامل اطلاعات ذیل:

 • محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول.
 • طرح معماری طبقه مورد نظر در مجموعه ساختمانی (با تعیین ارتفاع برش افقی).
 • ابعاد عمده ساختمان و طبقه مورد نظر رقوم های نشاندهنده ارتفاع سطح.
 • مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح، همراه با نمایش مبلمان و تجهیزات.
 • اندازه گذاری کامل داخلی و خارجی طبقات و جزئیات اجرائی.
 • پله ها (ابعاد، جهت، تعداد، پاخورها، …).
 • تیپبندی درب و پنجره ها.
 • ارجاعات مربوط به جزئیات اجرائی عمومی ساختمان.
 • پالن معکوس موارد ضروری مربوط به سقف (عناصر غیردکوراتیو).
 • ترسیم خطوط جهات دید مقاطع در پلان

ت: نقشه بام، با مقیاس حداقل (۱۰۰ /۱)شامل اطلاعات ذیل:

 • محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول.
 • رقوم های نشاندهنده ارتفاع سطح (و یا سطوح بام ها)، ارتفاع دست اندازها.
 • اندازه گذاری کامل نقشه بام و جزئیات اجرائی.
 • خطوط شیب بندی، جهت و میزان شیب.
 • محل آبروها.
 • مصالح مصرفی و پوشش نهائی بام .

ث: نقشه مقاطع طولی و عرضی، با مقیاس حداقل (۱۰۰ /۱)شامل اطلاعات ذیل:

 • محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول.
 • اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزئیات اجرائی.
 • خطوط شیببندی، جهت و میزان شیب.
 • رقوم ارتفاعی کلیه سطوح منعکس در مقاطع.
 • رقوم ارتفاعی پلهها و پاگردها.
 • ترسیم محل آب روها، مصالح مصرفی و پوشش نهائی بام، ملاحظات سازه (درز انبساط، …) و تأسیسات مکانیکی هواکش، منبع انبساط، …( و تأسیسات برقی ،آنتن ها ، مدارهای تغذیه ای، …)

ج : نقشه کلیه نماها، با مقیاس حداقل(۱۰۰ /۱) شامل اطلاعات ذیل:

 • محورهای اصلی و فرعی ساختمان و فواصل آنها بر حسب متر طول، ابعاد مرتبط با نما ی محوطه.
 • رقوم ارتفاعی تمامی سطوح کلیه طبقات و بام ها.
 • اندازه گذاری کامل نقشه نما و جزئیات اجرائی.
 • ابعاد درب ها، پنجره ها و ارجاعات دسته بندی درها و پنجره.

چ : نقشههای مربوط به جزئیات اجرائی عمومی فضاها، جزئیات ساختمانی، جدول نازک کاری و مقیاس حسب مورد
(۱ /۱۰ الی ۱ /۲۵).

ح : نقشهها، مقاطع و نماهای داخلی فضاهای بهداشتی، آشپزخانهها شامل اطلاعات مربوط به محل و
مشخصات استقرار وسایل، نوع و نحوه بهکارگیری مصالح ساختمانی (نازک کاری) و سایر جزئیات ساختمانی
ذی ربط )(عایقکاری، …).
خ : کلیات و جزئیات مربوط به سقفهای کاذب (پوشش المانهای سازهای و تأسیساتی غیردکوراتیو).
د: کلیات و جزئیات مربوط به مهار اجزای غیرسررازهای داخلی، پیرامونی، نما، جانپناه، قطعات الحاقی با
روش جداسازی.
ذ: جزئیات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجرههای بهکار رفته در طرح .
ر: جداول نازک کاری شرامل اطالعات مربوط به: دیوارها، سرقف، سرقفهای کاذب، انواع کفسازی، ازاره و
قرنیز.
ز: تکمیل اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان (موضوع ماده۲۲ قانون پیش فروش ساختمان
مصوب ۱۳۸۹ )و شماره گذاری واحدها، پارکینگها و انباریها به طور یکسان درکلیه نقشه ها با هماهنگی
مهندس نقشه بردار.
س: محاسبات ترافیک و طراحی فرایندهای خروجی سیستم آسانسور شرامل تعداد، ظرفیت، سرعت، سیستم
فراخوان و پاسخ به احضار.

خدمات خاص

خدمات تعریف شده تا این مرحله، به عنوان »خدمات الزامی« در طراحی و تهیه نقشه های اجرائی معماری ساختمانهای شهری (متعارف) بوده که توسط مهندس طراح معمار تهیه و ارائه می یگردد. هرگونه خدمات دیگری که تا این مرحله (بخش خدمات الزامی) آورده نشده است، تحت عنوان »خدمات خاص« نظیر موارد زیر ارائه میشود. این خدمات حسب توافق مهندس طراح معمار و کارفرما با تعیین حقالزحمه جداگانه ارائه میشود.

۲-۱-۱۱-۱ بررسی و تعیین حدود تأثیر برخی عوامل از جمله مالی و زمانی در تنظیم برنامه طرح معماری.
۲-۱-۱۱-۲ ارائه برنامه زمانبندی اولیه اجرای طرح بر اساس ضروریات فنی و موارد منعکس در نقشه های مصوب اجرائی معماری.
۲-۱-۱۱-۳ برآورد اولیه اقتصادی اجرای طرح معماری.
۲-۱-۱۱-۴ محاسبه مقادیر و هزینه کارهای اجرائی معماری به تفکیک سرفصلهای کلی مربوطه.
۲-۱-۱۱-۵ تهیه برنامه زمانبندی و مرحلهبندی کلی اجرای طرح معماری با توجه به هماهنگی های ضروری با برنامه زمانبندی و مراحل احداث ساختمان.
۲-۱-۱۱-۶ تهیه نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بهکار گرفته شده در طراحی ساختمان جدید و ابنیه مجاور بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (مدل سازی و تصویرسازی سه بعدی).
۲-۱-۱۱-۷ طراحی معماری داخلی، معماری سبز، معماری منظر، معماری پایدار و معماری انرژی، بام سبز و نورپردازی و ارائه نقشههای مربوطه.
۲-۱-۱۱-۸ خدمات مهندسی مازادی که برای تهیه طرح معماری ساختمانهای ویژه(نامتعارف) در گروههای مختلف ساختمانی مورد درخواست کارفرما است.

ارائه گزارش نهائی

مهندس طراح معمار باید نقشه های اجرائی معماری را منطبق بر مقررات ملی ساختمان و طرح ونقشه های مصوب اجرائی رشته های هفتگانه تهیه نموده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان، موضوع فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، را بر اساس نظام نامه طراحی تکمیل نموده و پس از مهر و امضا به منظور اخذ تأییدیه، تحویل سازمان استان نماید.

توضیح:

نقشه های اجرائی تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با کارفرما، طراح معمار و طراح هماهنگ کننده مورد توافق قرار گیرد. تأیید نقشه های اجرائی معماری و گزارش ذی ربط توسط سازمان استان، به منزله پایان خدمات این مرحله میباشد. بدیهی است مسوولیت حسن انجام خدمات ارائه شده در تهیه نقشه های اجرائی با مهندس معمار تهیه کننده طرح بوده و ایجاد هماهنگی با سایر رشته ها بر عهده طراح هماهنگ کننده میباشد.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *