انتخاب برگه

شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان

مرداد ۱, ۱۳۹۸ | آموزشی | ۰ دیدگاه

شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان مقدمه در راستای سیاستهای کلی سازمان مبنی بر برونسپاری تهیه و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمانهـا بـا هـدف تسهیل و تسریع در امور توام با سرعت ، دقت و کیفیت و پیشگیری از کندی کار در واحدهای ثبتی به موجـب تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۳/۱۱/۸۹ مسئولیت تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها به نقشـه بـرداران سـازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفویض گردیده است لذا بمنظور پیشگیری از اعمال سلایق و رویه های مختلف «شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان » تهیه گردیده و کلیه اشخاصی که مبادرت بـه تهیـه نقشه می نمایند مکلفند با رعایت مفاد این شیوه نامه و با در نظر گرفتن استانداردهای نرم افزار واسط سازمان اقدام نمایند و مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی مکلفند بر نحوه اجرای امور نظارت کامل داشته باشند .

بخش اول کلیات:

۱ -کلیه نقشه های تهیه شده بایستی علاوه بر نسخه چاپ شده کاغذی، به صورت فایل رقـومی ترسـیمی در نرم افزارهای Autocad از ویرایش ۲۰۰۴ به بالا یا Microstation و منطبق با نرم افزارهای واسط سازمان ثبت تهیه و ارسال گردد.

۲ -در عنوان نقشه حداقل موارد ذیل باید ذکر گردد: ۱ -۱ ( مشخصات ملک شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، شماره پایان کار شهرداری ۱ -۲ (مشخصات مالک و یا مالکین ۱-۳(مشخصات تهیه و ترسیم کننده نقشه ش شیوه نامھ اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشھ تفکیکی آپارتمان از` ۳

۳ -موقعیت ملک بر روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ جانمائی و تعیین گردد در صورت نبود نقشه هـای ۲۰۰۰ ، نقشـه ۱ عرصه ملک در سیستم مختصات UTM بر مبنای بیضوی WGS84 تهیه و ارائه گردد .

۴ -نقشه ها بایستی در هر ۲ قالب ذیل تهیه و ارائه گردد: ۴ -۱ترسیم نقشه مطابق خروجی برنامه واسط ، چاپ و گواهی آن ۴ -۲ترسیم نقشه در محیط نرم افزارهای واسط سازمان ثبت جهت ذخیره در بانک جامع املاک و تهیه صورتمجلس تفکیکی تذکر: نقشه های مذکور در لایه های تعریف شده نرم افزار واسط با قابلیت انطباق ترسیم و نقشه عرصـه و نقشه های هر طبقه در فایلهای جداگانه ارائه گردد.

۵ -نقشه های تفکیکی باستناد گواهی پایان کار صادره شهرداری و با رعایت محدوده سـند مالکیـت تهیـه و درصورت مغایرت محل با گواهی پایان کار یا عدم مطابقت طول ابعاد و مساحت موجود عرصه و عرض گذر با سند مالکیت ، جزئیات مغایرت یا عدم تطابق در قسمت توضیحات نقشه ذکر و گواهی گردد.

۶ -لازم است کلیه مفروزات اعم از واحدهای تفکیکی ، پارکینگها و انباریها با هر نوع کاربری بـه شـرح ذیـل شماره گذاری شود: ۶ -۱کلیه قسمتهای اختصاصی به غیر از انباری و پارکینگ مانند آپارتمانها با هر نوع کـاربری و واحـدهای تجاری و یا دارای عناوین خاص مانند کارگاه ، آرایشگاه ، هنرکده و … به عنوان قطعه تفکیکی محسوب و شماره قطعه تخصیص داده شده از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه های ساعت به ترتیـب طبقات از پایین ترین طبقه به بالاترین طبقه ختم گردد. ۶-۲برای منضمات قطعات تفکیکی مانند انباریها و پارکینگ ها شماره یک از نقطه شمال غـرب شـروع و درجهت عقربه های ساعت به ترتیب از بالاترین طبقه به پایین ترین طبقه بصورت مجزا صورت پـذیرد .در مورد جهت شماره گذاری بلوک های ساختمانی نیز ملاک ، روش فوق میباشد. ش شیوه نامھ اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشھ تفکیکی آپارتمان از` ۴

۷ -کلیه صفحات نقشه ها علاوه بر مهر و امضاء تهیه کننده ذیصلاح قانونی بایـد دار ای اثرانگشـت و امضـای مالک و یا کلیه مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها به عنوان ارائه کننده نقشه ها بوده و به همراه لوح فشرده فایل های رقومی مربوط در لفافه یا پاکت در بسته ممهور به مهر تهیه کننده نقشه ارائه گردد.

بخش دوم نحوه برداشت و ترسیم نقشه عرصه

برای تهیه نقشه عرصه رعایت موارد زیر الزامی است:

۱ -تهیه و ترسیم نقشه وضع موجود عرصه و چاپ آن درمقیاس مناسب (کاغذA4یا A3( تذکر: در برداشت و تهیه نقشه به شکل هندسی و زوایای رئوس جهت محاسبه دقیق مسـاحت توجـه لازم بعمل آید.

۲ -تعیین عرض گذرهای مشرف به ملک و همچنین نام معبر و گذر و درج آنها بر روی نقشه

۳ -تعیین طول ابعاد باقیمانده ملک پس از اصلاحی(درمواردی که ملک اصلاحی دارد) باتوضیح اینکه ابتدا طول ابعاد سندی ترسیم ومقدار اصلاحی برروی آن با هاشور مشخص و اصلاحی طول ابعـاد باقیمانـده بـا قیـد مساحت مشخص گردد. ۴ -درج مقدار دقیق اصلاحی (درمواردی که ملک اصلاحی دارد)

۵ -تطبیق ابعاد و مساحت ملک برابرحدود سندمالکیت و انعکاس موارد اختلاف بین سـندمالکیت و موقعیـت محل

۶ -تعیین حد فاصلهای موجود ملک با مجاورین ودرج آن برروی نقشه عرصه .

۷ -در صورت مغایرت بین سند مالکیت و وضع موجود ، گواهی نوع مغایرت و نمایش وضع سند و موقعیت محل بر روی نقشه مانند : الف : تبدیل دیوار مشترک به دیوار جداگانه و موارد مشابه. ب : عقب نشینی ملک . ش شیوه نامھ اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشھ تفکیکی آپارتمان از` ۵ ج : تعریض گذر و یا اجرای پخ

۸ -نمایش میزان تعریضی گذر که در پایانکار پیش بینی شده و تاکنون در محل اجرا نشده، بر روی نقشه با ذکر طول ابعاد و مساحت

۹ -نمایش میزان درز انقطاع و ذکر مساحت آن .

۱۰ -ذکر طول ابعاد و شماره پلاکهای مجاور و شماره پلاک ثبتی در نقشه و گواهی مطابقت وضعیت فعلی مجاورین با پلاکهای ذکر شده در سند مالکیت و ذکر موارد اختلاف بین سند و محل.

۱۱ -نمایش حد فاصل مورد تفکیک با پلاکهای مجاور و قطعات مورد تفکیکی و قسمتهای پیرامونی

بخش سوم نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی

برای تهیه نقشه تفکیکی اعیانی رعایت موارد ذیل الزامی است.

۱ -تهیه و ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی به تفکیک طبقات و چاپ آن در مقیاس مناسب بـه نحـوی کـه کلیـه شکستگیها و طول ابعاد بر روی نقشه مشخص و خوانا باشد. (حتی الامکان در کاغذ A4یا A3)

۲ -نمایش محیطی قسمتهای اختصاصی و مشاعات با ذکر طول ابعاد در هر ضلع و قید مساحت نظیر مسـاحت آپارتمان، تراس و بالکن اختصاصی و منضمات از قبیل انباری ، پارکینگ و درج مساحت و طول ابعاد تراس و بالکن و …

۳ -احتساب دیوار حد فاصل بین بناء مفروزی و مشاعات جزء مساحت بنای مفروزات.

۴ -تعیین موقعیت مکانی منضمات مفروزی آپارتمانها (شامل انبـاری هـا و پارکینگهـا ) و قسـمتهای مکمـل قطعات تفکیکی و نمایش محل استقرار آنها و قید مساحت و طول اضلاع آنها بر روی نقشـه بـا ذکـر نـوع کاربری و گواهی رعایت استاندارد لازم جهت پارک خودرو با توجه به نقشه اجرایی و بدون ایجاد مزاحمـت برای دیگر مالکین و تعیین میزان ارتفاع آن قسمت از سطح قطعه تفکیکی که دارای فضای غیر هم سـطح ش شیوه نامھ اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشھ تفکیکی آپارتمان از` ۶ می باشند و همچنین مشخص نمودن پارکینگهای مزاحم و پارکینگ و یا پارکینگهایی که از یکـدیگر حـق عبور دارند.

۵ -تهیه پلان جداگانه برای نیم طبقه هایی که داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعیین موقعیت و نمایش محیطی آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چین و همچنین نمایش موقعیت راه پله مربوط به آن.

۶ می باشند و همچنین مشخص نمودن پارکینگهای مزاحم و پارکینگ و یا پارکینگهایی که از یکـدیگر حـق عبور دارند. ۵ -تهیه پلان جداگانه برای نیم طبقه هایی که داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعیین موقعیت و نمایش محیطی آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چین و همچنین نمایش موقعیت راه پله مربوط به آن.

۶ -ترسیم نقشه جداگانه نیم طبقه ای که خارج از حدود آپارتمان واقع است و جزء متعلقات آپارتمان محسوب می گردد.

۷ -ارائه نقشه کلیه طبقات بصورت جداگانه برای مواردی که طبقات تیپ نیستند .

۸ -مشخص نمودن طول ابعاد ،مساحت و موقعیت مکانی بالکن های احداثی در واحد های تجاری بر روی نقشه

۹ -ترسیم نقشه جداگانه برای آپارتمان های دوبلکس و چندسطحی و مشخص نمـودن قسـمتهای تحتـانی و فوقانی و ذکر مساحت کلی آن در قسمت تحتانی .

۱۰-نمایش موقعیت راه پله و پاگردی که منحصراً مورد استفاده یک آپارتمان است و عملا جزء محدوده آپارتمان می باشد و در پروانه ساختمان و گواهی پایانکار مساحت آن جزء آپارتمان قید شده است.

۱۱ -ترسیم دسترس های اختصاصی به قسمتهای مشاعی مانند کف نورگیر مشاعی ۱۲-تعیین واحد هایی که به برخی از قسمتهای مشاعی (مانند بام و حیاط ) دسترسی ندارند . ۱۳-نمایش میزان پیشرفتگی بنا به فضای حیاط یا گذر

۱۴-نمایش میزان پیشرفتگی بالکن به فضای حیاط یا گذر

۱۵-تائید و گواهی عدم دسترسی سایر طبقات به بالکن های غیر مسقف و قید مساحت آن بـا قیـد موضـوع و توصیف آن در توضیحات نقشه .

۱۶-درج طول ابعاد و مساحت دقیق مشاعات و نمایش آن بر روی نقشه شامل : کل عرصه ، نورگیرها ، داکت ها ، راهروهای اشتراکی ، راه پله ،آسانسور ها ، تاسیسات ، انبارهای مشاعی ، حیاط مشاعی ، پشت بـام مشـاعی ، ش شیوه نامھ اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشھ تفکیکی آپارتمان از` ۷ درزهای انقطاع ، رایزرهای عمومی و کانالهای کولر ، حیاط خلوت ، لابی ، سالن اجتماعات ، قسمتهای ورزشی ، رفاهی و خدماتی مشاعی مجتمع ها ، سرایداری و سایر قسمتهای مشاعی

۱۷-تعیین موقعیت تراس هایی که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زیرین اسـت و تاسیسـات روی آن نصب است .

۱۸-نمایش محیطی محل درهای ورود به قسمت های اختصاصی و اشـتراکی و همچنـین محـل درب و پنجـره قسمتهای اختصاصی که به سایر قسمتهای اشتراکی و معابر یا فضای آنها باز می شوند .

۱۹-گواهی مطابقت جمع مساحت قطعات مفروزی و مشاعی با مساحت کل عرصه

۲۰-نمایش فاصله بین پارکینگها با فضاهای ارتباطی مشاعات مانند راهروها ، لابی ها و راه پله ها و آسانسورها و نیز نمایش فاصله بین پارکینگها با ورودی انباریها

۲۱-گواهی مطابقت نقشه تفکیکی تهیه شده با نقشه اجرایی و تائید رعایت فضاهای مشاعی پیش بینی شده و عدم تجاوز به مشاعات .

۲۲-نمایش محل ستونها بر روی پلان طبقه ای که پارکینگها در آن قرار دارد.

۲۳ -کنترل دقیق مجتمع آپارتمانی و رعایت کلیه موارد قید شده و اظهارنظر صریح و شفاف بدون هر گونه ابهام در رابطه با اقدامات انجام شده ، علی الخصوص مساحت مفید آپارتمانها پس از کسر داکتها و کانالهای کولر و تأئید قدرت مانور پارکینگها.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *