انتخاب برگه

منابع آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

تیر ۲۸, ۱۴۰۰ | کارشناسی رسمی | ۰ دیدگاه

منابع آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
منابع آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

راه و ساختمان

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کار                منابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی راه و ساختمان (کد ۵۰۱)-داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته های مندرج                                      -داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی مرتبط(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)کلیه داوطلبین باید دارای لیسانس یا کارشناسی باشند و مقاطع بالاتر منوط به احراز مقطع کارشناسی در رشته های فوق است.شرایط عمومی پیمان – مقررات ملی ساختمان (مباحث۳،۴،۵،۶،۷،۹،۱۰،۱۲،۱۵،۱۸،۱۹،۲۲)-  آیین نامه اصلاح شده ۲۸۰۰زلزله-عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان-دانش عمومی  در حوزه های مهندسی (عمران،معماری،و شهرسازی )-نشریات سازمان برنامه و بودجه (شماره های ۵۵،۹۲،۱۰۱و۲۳۴)-آیین نامه بتن ایران(آبا)
مهندسی عمران کلیه گرایش‌ها (بجز گرایش آب و محیط زیست و نقشه برداری) (کد ۵۰۲)
مهندسی معماری (کد ۵۰۳)
معماری (کد ۵۰۴)
مهندسی تکنولوژی عمران  (کد ۵۰۵)
مهندسی تکنولوژی ساختمان (کد ۵۰۶)
مهندسی تکنولوژی معماری (کد ۵۰۷)
 

امور ثبتی و نقشه برداری

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون 
مقطع تحصیلیکارشناسیحقوق ، حقوق قضایی،حقوق خصوصی،علوم ثبتی،مهندسی نقشه برداری، حقوق ثبت اسناد و املاک،علمی کاربردی حقوق قضایی یا ثبتی –فقه و مبانی حقوقعمران(گرایش نقشه برداری)*داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)حقوق ثبت املاک -حقوق ثبت اسناد-قانون و آیین نامه ثبت اسناد و املاک-مجموعه بخش نامه های ثبتی -قوانین و مقررات  مربوط به امور ثبتی (افراز،تفکیک،تقسیم،پیش فروش اپارتمان ها ،طرح تملک آپارتمان ها) 
         

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ) با مدرک کاردان فنی که ۵ سال از آن گذشته باشد – ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ خودرو و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪات)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) آییننامه راهنمایی و رانندگی ـ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ قانون بیمه (مبحث تصادفات) ـ مجموعه دستورالعمل های پلیس راهور ناجا ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های شماره گذاری ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های صدور گواهینامه ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعملهای اجرائیات ـ مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های تصادفات ـ قانون مجازات اسالمی (مبحث تصادفات) ـ مهندسی ترافیک ـ مکانیک خودرو
  
  
  
      

امور وسائط نقلیه ریلی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون 
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریمهندسی مکانیک (گرایش جامدات) (کد ۵۲۱)، مهندسی راه آهن(گرایش های ماشین های ریلی (کد ۵۲۲)،خط و سازه های ریلی (کد ۵۲۳)،راه آهن برقی) (کد ۵۲۴)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) انواع ناوگان ریلی ـ مقررات سیر و حرکت و ایمنی (برونشهری و درونشهری) ـ علایم و سیگنالینگ (سیستمهای ATP ،ATO ،ATC و تجهیزات اصلی آنها) ـ تجهیزات الکتریکال و مکانیکال زیربنایی و اجزای آنها (درونشهری و برونشهری( 
      

امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون  
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریمهندسی کشتی  (کد ۵۲۵)- مهندسی کشتی سازی (کد ۵۲۶)- مهندسی دریایی(گرایش مدیر ماشین-eceangoing chief engineer) (کد ۵۲۷)، مکانیک دریایی (کد ۵۲۹)- برق (کد ۵۳۰)،الکترونیک و مخابرات دریایی (کد ۵۳۱)-معماری و سازه های دریایی (کد ۵۳۲)-ناوبری و فرماندهی کشتی -oceangoing capitain (گرایش های علوم دریایی (کد ۵۳۴)،مهندسی عرشه) (کد ۵۳۵)-مدیریت و کمیسر دریایی (کد ۵۳۶)-ماشین آلات دریایی (کد ۵۳۷)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  مدیریت و کمیسر دریایی-مهندسی برق و الکترونیک دریایی-مهندسی عرشه-ناوبری و  فرماندهی کشتی-مهندسی دریایی -مهندسی معماری و سازه دریایی-مهندسی کشتی سازی -مهندسی ماشین آلات دریایی  
  
 
 
  

حسابداری و حسابرسی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیﺣﺴﺎﺑﺪاری  _ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ _حسابداری ﺻﻨﻌﺘﻲ_ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ _ مهندسی ﻣﺎﻟﻲداﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) اصول حسابداری ۱ و ۲ – حسابداری میانه – حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳ – حسابداری پیشرفته – حسابداری شرکت ها – حسابداری سرمایه گذاری ها – حسابرسی ۱ و ۲ – مدیریت مالی ۱ و ۲ – قوانین مالیاتی و بودجه
مدیریت صنعتی۱۰ سال سابقه کار مرتبط با رشته (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی)

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریمهندسی پزشکی (گرایش های بیومکانیک، بیوالکتریک، بیومواد)- مهندسی برق گرایش الکترونیکداشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)اصول وسایل پزشکی و کاربرد و ایمنی-کاربرد پلیمر در پزشکی -مبانی بیوالکتریک-مبانی  بیومکانیک-مبانی بیو متریال-قانون مجازات اسلامی 
     

کشاورزی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیتوضیحاتمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی تولیدات گیاهی* بیوتکنولوژی (گرایش کشاورزی)* علوم و مهندسی باغبانی، مهندسی باغبانی* علوم و مهندسی خاک* علوم و مهندسی آبخیز* علوم و مهندسی مرتع،داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) مرتع داری -رابطه آب ،خاک و گیاه-زراعت عمومی – باغبانی عمومی -اکولوژی- خاک شناسی  عمومی -آبیاری عمومی -مساحی و نقشه برداری
 علوم و مهندسی آب* مهندسی آب* مهندسی آبیاری* ژنتیک و بهنژادی گیاهی* آگروتکنولوژی* آگرواکولوژی* مدیریت حاصلخیزی و زیست فن آوری خاک* مدیریت منابع خاک،
 مدیریت کشاورزی* بیوتکنولوژی کشاورزی* علوم و مهندسی جنگل* مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی* مهندسیی زراعت* مهندس مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)* مهندس علوم کشاورزی،
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی* مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار* مهندسی مرتع و آبخیزداری* مهندسی کشاورزی* مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایش ها)،
مهندسی کشاورزی (گرایش های گیاه پزشکی، باغبانی* اقتصاد کشاورزی* زراعت و اصلاح نباتات* خاک شناسی* آبیاری* مهندسی آب* علوم و مهندسی آب)* مهندسی احیاء مناطق خشک و بیابانی
علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر* علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات* علمی کاربردی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی* مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
مهندسی فن آوری گیاهان دارویی و معطر* مهندسی منابع طبیعی (گرایش مرتع و آبخیزداری) مهندسی فن آوری باغبانی (کلیه گرایش ها)* مهندسی فن آوری گیاه پزشکی (کلیه گرایش ها)

صنایع چوب

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیتوضیحاتمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کلیه گرایش ها)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوبی)، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ- سازه های چوبی، مهندسی منابع طبیعی- چوب شناسی و صنایع چوبداﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) چوب شناسی ( ماکروسکوپی و میکروسکوپی ) – فیزیک چوب – شیمی چوب – مکانیک چوب – درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی
     

امورمالیاتی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون 
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریحقوق (کد ۵۰۸)، حسابداری (کد ۶۰۴)، حسابرسی (کد ۶۰۵)، مدیریت مالی (کد ۶۰۶)، مدیریت بازرگانی  (کد ۶۰۷)، مدیریت صنعتی (کد ۵۴۳)، اقتصاد (کد ۶۰۸)، مهندسی صنایع(گرایش مهندسی مالی) (کد ۶۰۹)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن-قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی مربوط به آن-حسابداری مالیاتی- قانون تجارت- قانون کار و قانون تامین اجتماعی
      

اموربانکی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسی،علوم بانکی ، بانکداری ، حسابداری ، حسابداری مدیریت ، مدیریت علوم بانکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، اسلامی ، اقتصاد مالی اسلامی ) ، اقتصاد ، حسابرسی  داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)   بانکداری داخلی  ( تخصیص منابع )-  پول ، ارز و بانکداری  – بانکداری بین الملل ۲- حقوق بانکی – بانکداری الکترونیک و مکانیزه -اصول بانکی 
مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی، ، مدیریت اجرایی ، آمار ، ریاضی کاربردی ( گرایش ریاضی مالی ) ، ، ریاضی ، حسابداری بخش عمومی ، حقوق  مالی ( گرایش بانکداری ) ، حسابداری دولتیداشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۱۰سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی مرتبط(تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 
       

بورس و اوراق بهادار

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسی مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، حسابداری، حسابرسی، اقتصاد و علوم اقتصادی، مدیریت کارآفرینی،  کارشناسی حرفه ای مدیریت بورسداﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)قانون تجارت ـ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ آن ـ اصل ۴۴ قانون اساسی ـ قوانین مبارزه با پولشویی و اصلاحیه ها و آیین نامه های اجرایی آن ـ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن ـ مقرّرات بازار سرمایه ـ مدیریت مالی ـ مدیریت سرمایه گذاری ـ مدیریت ریسک
      

امور بیمه

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد ۶۳۷) داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ـ حقوق بیمه های بازرگانی ـ قوانین بیمه های بازرگانی )قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ،قانون تأسیس بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ )ـ مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه  
مدیریت  بیمه اکو (کد ۶۳۸)
حقوق بیمه (کد ۶۳۹)
مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد ۶۳۰)
مدیریت مالی (کد ۶۰۶)ده سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی
مدیریت بازرگانی (کد ۶۰۷)
مدیریت بازرگانی بین الملل (کد ۶۴۲)
 اقتصاد (کد ۶۰۸)
مدیریت دولتی (کد ۶۱۶)
 حقوق (کد ۵۰۸)
کارشناسی ارشدمدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد ۶۳۷)داشتن مدرک لیسانس مرتبط و سه سال سابقه تجربی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد
مدیریت  بیمه اکو (کد ۶۳۸)
حقوق بیمه (کد ۶۳۹)
مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد ۶۳۰)
مدیریت مالی (کد ۶۰۶)داشتن مدرک لیسانس غیر مرتبط و پنج سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی (کد ۶۰۷)
مدیریت بازرگانی بین الملل (کد ۶۴۲)
 اقتصاد (کد ۶۰۸)
مدیریت دولتی (کد ۶۱۶)
 حقوق (کد ۵۰۸)
دکتریمدیریت بیمه با کلیه گرایش ها (کد ۶۳۷)داشتن مدرک لیسانس مرتبط و حداقل ۲سال سابقه تجربی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدارک دکتری
مدیریت  بیمه اکو (کد ۶۳۸)
حقوق بیمه (کد ۶۳۹)
مدیریت مالی با گرایش بیمه (کد ۶۳۰)
مدیریت مالی (کد ۶۰۶)داشتن مدرک لیسانس غیر مرتبط و حداقل سه  سال سابقه  کار تجربی و فنی بعد از اخذ مدرک تحصیلی دکتری
مدیریت بازرگانی (کد ۶۰۷)
مدیریت بازرگانی بین الملل (کد ۶۴۲)
 اقتصاد (کد ۶۰۸)
مدیریت دولتی (کد ۶۱۶)
 حقوق (کد ۵۰۸)

ساعت و جواهرات

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون  
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریکلیه رشته ها (کد ۶۴۳)داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی معتبر  و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبطگوهرسنگ ها ـ طلا و سنجش عیار ـ سکه و انواع آن ـ ساعت و انواع آن  
  
  
  
  

تشخیص اصالت خط،امضا و اثرانگشت

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیرشته علوم انتظامی با گرایش کشف جرائم  ، رشته فیزیک ، رشته شیمی ، رشته گرافیکداﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ کار از آزمایشگاه بررسی اسناد مجعول و مشکوک مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) تحلیل جرم جعل و مبانی کشف آن ـ بررسی علمی اسناد و مدارک مجعول با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و مقایسه ای ـ شناسایی و تشخیص خطوط و امضاهای اصیل و مجعول ـ تشخیص و تطبیق آثار انگشت اصیل و مجعول ـ Forensic Document Examination
     

کامپیوتر و جرائم رایانه‌ای

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون  
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) (کد ۶۵۵)، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) (کد ۶۵۶)، علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها) (کد ۶۵۷)، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (کد ۶۵۸)، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (کد ۶۵۹)، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کد ۶۶۰)، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر (کد ۶۶۱)، سیستم های سخت افزاری رایانه (کد ۶۶۲)، مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری (کد ۶۶۳)، مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه (کد ۶۶۴)، مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری (کد ۶۶۵)– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۸ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)معماری کامپیوتر ـ سیستم های عامل ـ مهندسی نرم افزار ـ شبکه های کامپیوتری ـ پایگاه داده ها ـ امنیت شبکه ـ مهندسی اینترنت ـ قانون تجارت الکترونیکی ـ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایان های ـ قانون جرایم رایانه ای  
  
  
  کارشناسی ارشد    – داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۶ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  
  
  
دکتری– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۴ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  
  
  
کارشناسیمهندسی برق (گرایش های الکترونیک (کد ۶۶۶)، کنترل (کد ۶۶۷)، مخابرات) (کد ۶۶۸)،  مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد ۶۶۹)، مهندسی تکنولوژی کنترل (کد ۶۷۰)، مهندسی فناوری کنترل (کد ۶۷۱)، ریاضی کاربرد در کامپیوتر (کد ۶۷۲)– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۱۰ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  
  
  
کارشناسی ارشد– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۸ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  
  
  
دکتری– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۶ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)  
  
  

امور آب

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی عمران (گرایش های عمران (کد ۶۷۳)، آب (کد ۶۷۴)، محیط زیست) (کد ۶۷۵)– داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته های مندرجقانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های مرتبط با آن ـ قانون مدنی درخصوص حریم چاه، چشمه، قنات و نهر ـ شرایط عمومی پیمان ـ هیدرولیک و آب های سطحی ـ مکانیک سیالات ـ هیدرولوژی و هواشناسی ـ آب های زیرزمینی ـ مکانیک خاک ـ آب و فاضلاب
مهندسی کشاورزی (علوم و مهندسی آب (کد ۶۷۶)، آبیاری و زهکشی) (کد ۶۷۷)– داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۱۰ سال بعد از اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)
مهندسی زمین شناسی (کد ۶۷۸)

برق، الکترونیک، مخابرات

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندس تکنولوژی مخابرات (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۵)، مهندس مخابرات (کد ۶۸۶)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کد ۶۸۷)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد ۶۸۸)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد ۶۸۹)، مهندسی مکاترونیک (کد ۶۹۰)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد ۶۹۱)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد ۶۹۲)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد ۶۹۳)، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی (کد ۶۹۴)، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت (کد ۶۹۵)، مهندسی تکنولوژی مخابرات (کد ۶۹۶)، مهندسی تکنولوژی کنترل (کد ۶۷۰)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (گرایش های مخابرات سیار (کد ۶۹۷)، مخابرات نوری (کد ۶۹۸)، بهره برداری از سیستم های مخابراتی) (کد ۶۹۹)، مهندسی فناوری کنترل- ابزار دقیق (کد ۷۰۰)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) مدارهای الکترونیکی(آنالوگ و دیجیتال)ـ ماشین های الکتریکی ـ مدارهای منطقی ـ سامانه های مبتنی بر ریزپردازنده ها، میکروکنترلرها و PLCها، ماهواره ها، رادارها و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال و توزیع و پست های فشار قوی و متوسط ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری ـ تأسیسات برقی سامانه های بالابر از قبیل آسانسور و پله برقی ـ سامانه های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، دزدگیر و کنترل تردد، تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی ـ روش های آزمون غیرمخرب برای تشخیص و اندازهگیری های مختلف نظیر روش های فراصوت و جریان گردابی ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
کارشناسی ارشدمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)
دکتریمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)،  مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱)، مهندسی صنایع (کارشناسی فاقد گرایش) (کد ۷۰۲)، مهندسی صنایع (گرایش تکنولوژی صنعتی) (کد ۷۰۳)، مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی) (کد ۷۰۴)، مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) (کد ۷۰۵)، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین افزار (کد ۷۰۶)، مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار (کد ۷۰۷)، مهندسی ساخت و تولید (کد ۷۰۸)، مهندسی فناوری مکانیک (کد ۷۰۹)- تاسیسات حرارتی و برودتی (کد ۷۳۴)، مهندسی مکاترونیک (کد ۶۹۰)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد ۶۸۸)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد ۶۸۹)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد ۶۹۱)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد ۶۹۲)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد ۶۹۳)،  مهندسی تأسیسات (کد ۷۱۰)، مهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاه (کد ۷۱۱)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) امور مهندسی، طراحی، ساخت، کارکرد و بهره برداری در رابطه با: ماشین افزار و ماشین های الکتریکی ـ مدیریت تولید و عملیات ـ مدارهای منطقی ـ مدیریت کارخانه و طرح ریزی واحدهای صنعتی ـ سامانه های مبتنی بر ریزپردازنده ها، میکروکنترلرها و PLCها، تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی و هوشمندسازی کارخانجات ـ سیستمهای هیدرولیک ـ سیستم های سوخت رسانی ـ سیستم های پنوماتیک و تولید هوای فشرده ـ سیستم های تهویه مطبوع )سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود) ـ سیستم های انتقال سیالات ـ خطوط انتقال و توزیع و پست های فشار قوی و متوسط ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری ـ کارگاه برق و کارگاه عمومی ـ فیزیک مکانیک ـ بررسی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی ـ شرح فرایند و ماشین آلات خطوط تولید محصولات مختلف ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت ماشین آلات ـ سیستم های تصفیه آب و پساب و شبکه دفع فاضلاب ـ ماشین آلات عمرانی و راهسازی ـ قراردادهای(مهندسی، ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی)ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
کارشناسی ارشدمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱)
دکتریمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱)

تاسیسات ساختمانی

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱) مهندسی ساخت و تولید (کد ۷۰۸)، مهندسی انرژی (کد ۷۱۲)، مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد ۶۹۲)، مهندسی تاسیسات (کد ۷۱۰)، مهندسی تهویه و تبرید (کد ۷۱۳)، مهندسی فناوری مکانیک (کد ۷۰۹) – تاسیسات حرارتی و برودتی (کد ۷۳۴)، مهندسی تکنولوژی برق (گرایش شبکه های انتقال و توزیع) (کد ۶۸۸)، مهندسی فناوری مکاترونیک (کد ۶۸۹)، مهندسی فناوری برق شبکه های توزیع (کد ۶۹۱)، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد ۶۹۳)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) امور مهندسی، طراحی، ساخت، کارکرد و بهره برداری در رابطه با: سیستم تهویه مطبوع، سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود، سیستم های آبرسانی و تجهیزات وابسته ـ سیستم های دفع فاضلاب و آب باران ـ سیستم های هوای فشرده ـ سیستم گازرسانی ـ سیستم انتقال سیالات ـ سیستم های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، دزدگیر و کنترل تردد – سامانه های بالابر از قبیل آسانسور و پله برقی ـ تأسیسات برق عمومی و صنعتی ساختمان نظیر تابلوهای برق، کابل و کابل کشی، ترانسفورماتورها، سیستم های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری ـ آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات ـ مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
کارشناسی ارشدمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 
دکتریمهندسی برق (کلیه گرایش ها) (کد ۶۸۴)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها) (کد ۷۰۱)داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد) 

نفقه

مدرک تحصیلیرشته تحصیلیتوضیحاتمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتریحقوق تمامی گرایش ها (کد ۷۱۴)-مدیریت خانواده (کد ۷۱۵)داشتن تاهل – گذشت حداقل ۲سال از اخذ مدرک تحصیلی – ۵ سال پرداخت بیمه/سابقه اشتغال به کار در مراکز قضائی و انتظامی،شوراهای حل اختلاف، دفاتر رسمی ازدوا ج و طلاق و مراکز تعلیم و تربیتقانون مدنی (مباحث نکاح، طلاق، مهریه، نفقه و اجرت المثل) ـ قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن ـ احکام در خانواده
     

اسلحه شناسی و مهمات

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیعلوم انتظامی و نظامی (کد ۷۱۶)حداقل ۱۰ سال سابقه‌ی فعالیت در امورات اسلحه و مهمات از یگان مربوطهاسلحه شناسی جنایی و مواد ناریه و انفجارات ـ اسلحه شناسی جنگی ـ اسلحه شناسی شکاری ـ آیین نامه قانون به کارگیری سلاح ـ آیین نامه های مربوط به صدور مجوزها و سازمان های صادرکننده مجوزها
کارشناسی ارشد
دکتری

حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیمهندسی صنایع (گرایش ایمنی صنعتی) (کد ۷۱۷)، ایمنی صنعتی (کد ۷۱۸)، مهندسی بهداشت حرفه ای (کد ۷۱۹)، بهداشت صنعتی (کد ۷۲۰)، طب کار (کد ۷۲۱)داشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)قانون کار ـ قانون تأمین اجتماعی ـ مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ـ مقررات ملّی ساختمان(مباحث ۱۲ ،۱۵ و ۱۷)
کارشناسی ارشد
دکتری

بیوتکنولوژی

مدرک تحصیلیتوضیحاتسابقه کارمنابع آزمون
مقطع تحصیلیکارشناسیبیوتکنولوژی پزشکی – میکرو بیولوژی همه گرایش ها – ژنتیک مولکولی – داروسازی – ایمنولوژی – بیوشیمیداشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)بیوتکنولوژی ـ میکروبیولوژی ـ مهندسی ژنتیک ـ بیولوژی سلولی و مولکولی ـ بیوشیمی کاربردی ـ قانون مجازات اسلامی
کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکی – میکرو بیولوژی همه گرایش ها – ژنتیک مولکولی – داروسازی – ایمنولوژی – بیوشیمیداشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)
دکتریبیوتکنولوژی پزشکی – میکرو بیولوژی همه گرایش ها – ژنتیک مولکولی – داروسازی – ایمنولوژی – بیوشیمیداشتن سابقه کار تخصصی مرتبط به مدت ۵سال بعداز اخذ دانشنامه کارشناسی (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می باشد)

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید