انتخاب برگه

تعاریف آیین نامه ۲۸۰۰

مهر ۳, ۱۳۹۸ | آموزشی | ۰ دیدگاه

 اثر P-Delta Effect: P –A

اثر ثانوی بارهای قائم بر روی تلاش ها و تغییر مکان های اجزای قاب است که به علت تغییر شکل های ایجاد شده در سازه به وجود می آید.

اتصال خورجینی: khorjini conection

نوعی اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو سمت ستون عبور داده شده و برای ایجاد اتصال از جزئیات خاصی که در نشریه شماره ۳۲۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آورده شده، استفاده میگردد.

برش پایه: BaseShear

مجموع نیروهای جانبی زلزله که در ساختمان ایجاد می شود. این نیرو به صورت برشی در تراز پایه اثر داده

می شود.

برش طبقه: base shear

 جمع کل نیروی جانبی زلزله که در طبقات بالاتر از تراز طبقه مورد نظر ایجاد می شود. این نیرو به صورت برش در طبقه به وجود می آید.

ترازپایه: base

ترازی است که فرض می شود در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می گردد و سازه از این تراز به بالا دارای حرکتی مستقل از زمین است.

تغییر مکان نسبی طبقه: Story Drift

تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن،

جمع کننده Collector:

عضوی از دیافراگم است که به موازات نیروی برشی دیافراگم است و نیرو را به دیوارهای برشی و یا قاب های مهاربندی شده، منتقل می نماید.

حد مقاومت strengh limit:

ترازی از تلاش هاست که در آن فولاد، در قطعات فولادی یا بتن آرمه، در کشش به مقاومت تسلیم میرسد. این تراز از تلاش های واقعی با اعمال ضریب اطمینان افزایش داده می شوند.

Limit حد تنش مجاز:

ترازی از تلاش است که دار آن نیروهای واقعی بداون أعمال ضرائب اطمینان به سازه اثر داده شده اند.

Diaphragm: دیافراگم

کفها، بامها و یا سیستمهای مهاربندی افقی یا تقریباً افقی هستند که بار جانبی زلزله را با عملکرد میان صفحه ای به سیستم قایم باربر جانبی منتقل میکند.

Shear Wall: دیوار برشی

دیوار برشی دیوارى است که نیروهای جانبی افقی را با عملکرد میان صفحهای تحمل کرده و به شالوده منتقل می کند.

Liquefaction: روانگرایی

حالتی از زمینهای ماسهای نامتراکم اشباع شده است که در آن به علت حرکت ناشی از زلزله تعادل دانهها بهم خورده و زمین با کاهش شدید مقاومت باربری و نشست زیاد روبرو می شود.

Story Stiffness: سختی طبقه

برابر با مجموع سختی جانبی اعضای باربر جانبی آن طبقه است. برای محاسبهٔ این سختی می توان تغییر مکان جانبی واحدی را در سقف طبقهٔ مورد نظر وارد کرد و کلیهٔ طبقات زیرین را بدون حرکت در نظر گرفت.

Bearing Wall System سیستم دیوارهای باربر:

سیستمی است که در آن بارهای قائم به طور عمده و بارهای جانبی کلاً توسط دیوارها تحمل می شوند. به بند (۱-۸-۱) مراجعه شود.

Building Frame System: سیستم قاب ساختمانی

سیستمی است که در آن بارهای قائم به طور عمده توسط قابهای فضایی، بارهای جانبی کلاً توسط دیوارهای برشی و یا قابهای مهاربندی شده تحمل میشوند. به بند (۱-۸-۲) مراجعه شود.

Moment Frame System: سیستم قاب خمشی

سیستمی است که در آن کلیه بارهای قائم توسط قابهای فضایی و بارهای جانبی کلاً توسط قابهای خمشی تحمل میشوند. قابهای خمشی جزئی از قابهای فضایی هستند. به بند (۳-۸-۱) مراجعه شود

سیستم دوگانه یا ترکیبی Dual System:

سیستمی است که در آن بارهای قائم توسط قابهای فضایی به طور عمده و بارهای جانبی کلاً توسط قابهای خمشی و دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده تحمل میشوند. به بند (۴-۸-۱) مراجعه شود.

Cantileverd System: سیستم کنسولی

نوعی سیستم سازهای است که در آن نیروهای جانبی توسط ستونها به صورت کنسولی تحمل میشوند.

Ductility: شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که دار آن اعضاء یا در تمام یا قسمتی از طول خود بدون تغییر قابل ملاحظه ای درمقاومت، قادر به قبول تغییر شکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

طبقه Story:

فاصله بین دو کف متوالی، کف زیرین هر طبقه به همین اسم نامیده می شود.

طبقه نرم Soft Story:

طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از ۶۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کمتر از ۷۰ درصد متوسط سختی های سه طبقه روی خود باشد.

Extreme Soft Story: طبقه خیلی نرم

طبقه ای که سختی جانبی آن کمتر از ۶۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کمتر از ۷۰ درصد متوسط سختی های سه طبقه روی خود باشد.

طبقه ضعیف Weak Story:

طبقهای است که مقاومت جانبی آن کمتر از ۸۰٪ مقاومت جانبی طبقه روی آن باشد.

Extreme Weak Story طبقه خیلی ضعیف

طبقه ای است که مقاومت جانبی آن کمتر از ۶۵٪ مقاومت جانبی طبقه روی آن باشد

Moment Frame: قاب خمشی

قابی است که در آن اتصالات تیر به ستون پیوسته (گیردار) است.

قاب فضایی SpaceFrame:

قابی است سه بعدی که دارای اتصالات تیر به ستون ساده یا پیوسته است.

قاب مهاربندی شده فولادی steel brased frame:

قابی است به شکل خرپای قائم از نوع همگرا و یا واگرا که از آن برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی استفاده می شود.

Concentrically Braced Frame: قاب مهار بندی شده همگرا

قاب مهاربندی شده ای است که در آن امتداد اعضای مورب از محل تقاطع تیرها و ستونها می گذرند. در این قابها اعضاء عمدتاً تحت فشار یا کشش قرار دارند

Eccentrically Braced Frame: قاب مهاربندی شده واگرا

قاب مهاربندی شده ای است که در آن حداقل یکی از دو انتهای اعضای مورب در فاصله کمی از محل تقاطع تیر با ستون و یا تیر با عضو مورب دیگر، محور تیر را قطع می کند. در این قابها، تیرها علاوه بر فشار و کششی، تحت خمش و برشی قرار می گیرند.

Center of Rigidity: مرکز سختی

مرکز سختی (صلبیت) طبقه، نقطهای است که چنانچه برآیند نیروی برشی طبقه در آن نقطه وارد آید، طبقه تنها تغییر شکل جانبی انتقالی داشته باشد و هیچ گونه پیچش در آن مشاهده نشود.

Lateral Strength: مقاومت جانبی

ظرفیت باربری نهایی یک عضو برای تحمل نیروهای جانبی،

Story Lateral Strength: مقاومت جانبی طبقه

مجموع مقاومت جانبی اعضای طبقه

نسبت تغییر مکان طبقه Story Drift Ratio:

نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *